Gedragscode

6 juni 2023
versie 1.0

1. Doel

De Gedragscode van FUTURE CONNECTIONS is het document dat de prestatiecriteria vastlegt die door de Groep moeten worden nageleefd bij de uitvoering van haar professionele verantwoordelijkheden met werknemers, klanten, leveranciers en elke andere belanghebbende partij die met de groep kan communiceren.

Bij het opstellen van deze Gedragscode is rekening gehouden met internationaal erkende algemene overwegingen van goed bestuur.

2. Toepassingsgebied

Deze Gedragscode is van toepassing op alle bedrijven in de Future Connections Groep en aan alle personen die ermee verbonden zijn. Het volgende is gekoppeld: management, partners, medewerkers, investeerders, leveranciers en klanten.

De bedrijven in de Groep die andere toepasselijke gedragscodes hebben die zijn afgeleid van de wetgeving van het land waarin zij actief zijn, zullen deze ook naleven.

Geen enkele persoon, ongeacht niveau of positie, is bevoegd om niet-naleving van de bepalingen van deze Code te vragen, net zoals niemand ongepast of onwettig gedrag mag rechtvaardigen op grond van een hoger bevel.

3. Naleving van wet- en regelgeving

Onze professionals en leveranciers moeten bij hun werk voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen. Ze moeten het beleid, de procedures en richtlijnen van het bedrijf met betrekking tot veiligheid, beveiliging en kwaliteit begrijpen en volgen. Werknemers moeten ook eventuele overtredingen of potentiële overtredingen van wetten of bedrijfsbeleid melden.

4. Algemene ethische principes

4.1-missie

Onze missie is om bedrijven in de telecomsector en daarbuiten te helpen betere prestatieniveaus en eindklanttevredenheid te bereiken. Dat doen we door ze op weg te helpen digital transformation reis naar netwerk- en operationele automatisering, vereenvoudiging en efficiëntie, door de implementatie van toonaangevende technologie en netwerkkennis uit de eerste hand.

4.2 Visie

We stellen ons voor om een ​​van de beste te worden digital transformation enablers in de telecomsector. We bereiken dit door het ecosysteem en daarbuiten te helpen consolideren en push hun overstap van handmatige afhankelijkheid en verouderde processen naar efficiëntere en geautomatiseerde activiteiten te bevorderen door de implementatie van toonaangevende technologie.

4.3 Waarden

4.3.1 Kwaliteit

Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit: Consistente levering van hoogwaardige diensten en producten die onze klanten en collega's tevreden stellen en verrukken.

4.3.2 Naadloze service

Optimale klantervaring: Service-ervaring die bijna onzichtbaar en natuurlijk aanvoelt voor onze klanten met het wegnemen van alle potentiële stresspunten in onze levering.

4.3.3 Innovation

Doorlopend innovation en verbetering: Verder gaan dan de status-quo met geavanceerde technologie om voortdurend te verbeteren, vooruit te gaan, te innoveren en baanbrekende ideeën en creatieve oplossingen te leveren.

4.3.4 Flexibility

Agile en flexibele methodologie: Snelle aanpassing en aanpassing van onze processen en reacties op de verschillende en steeds veranderende situaties van de klanten in hun snel veranderende omgeving.

4.3.5 Betrokkenheid

Totale betrokkenheid bij klanten: Resultaatgerichte aanpak gebaseerd op een oprecht begrip van de uitdagingen van de klant en de inzet om praktische en succesvolle oplossingen te leveren.

4.3.6 Human factor

Onze mensen zijn onze beste troef: Vaste overtuiging dat het kloppende hart van ons succes onze mensen zijn, met hun samenwerkingsgeest, grensverleggende creativiteit en passie voor wat ze doen.

5. Bedrijfsethiek en professionaliteit

Het Future Connections Group is volledig tegen elk soort gedrag dat als onregelmatig of tegen de wet kan worden beschouwd.

Alle bedrijven in de Groep zullen zich strikt houden aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van boekhouding, belastingen en arbeid, waarbij risico's van inefficiëntie bij de besluitvorming worden vermeden.

Bovendien zet de Groep zich in het bijzonder in voor de bestrijding van corruptie en fraude. Als gevolg hiervan zal het specifieke opleidingsplannen met betrekking tot deze onderwerpen ontwikkelen om het bewustzijn van zijn personeel te vergroten.

Wij verwachten van onze leden dat zij zich te allen tijde professioneel gedragen. Dit omvat respectvol en hoffelijk zijn tegenover collega's, klanten en alle belanghebbenden. Professionals dienen integer, eerlijk en transparant te handelen in al hun handelingen en effectief en duidelijk te communiceren.

6. Groepspersoneel

6.1 Selectie, werving, beoordeling en bevordering

Het Future Connections De Groep zal objectieve selectie-, rekruterings-, beoordelings- en promotieprocessen hebben die uitsluitend voldoen aan de criteria van academische verdiensten en bekwaamheid van kandidaten volgens de kennis, bekwaamheden, vaardigheden en competenties die vereist zijn voor de verschillende functies.

Elk bedrijf in de Groep is verantwoordelijk voor de beoordeling, groei, ontwikkeling en promotie van zijn team. Daarom ligt de prioriteit bij het creëren van adequate werkomstandigheden, het bieden van ondersteuning en advies en het geven van periodieke opleidingen van hoog niveau.

Dergelijke processen bevorderen diversiteit, gelijke kansen, rechtvaardigheid en inclusie, geven prioriteit aan de aanwerving van de best gekwalificeerde personen en beschikken over mechanismen om inmenging of belangenconflicten tussen de noodzakelijkerwijs betrokken partijen te voorkomen.

De werknemers en medewerkers worden betrokken bij het bepalen van haar doelstellingen en zijn op de hoogte van de evaluaties en criteria die op hen van toepassing zijn.

6.2 Opleiding

Het Future Connections Group zal de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers bevorderen. Het zal opleidingsplannen ontwikkelen die zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen en gelijke kansen bieden.

Op basis hiervan wordt jaarlijks een budget per professional goedgekeurd ter bevordering van externe opleidingen gericht op het actualiseren van de kennis en de professionele vaardigheden van het personeel.

Alle personeelsleden hebben de plicht om actief deel te nemen aan de opleidingsplannen die hen ter beschikking worden gesteld, zich toe te leggen op hun eigen ontwikkeling en zich ertoe te verbinden de kennis en vaardigheden up-to-date te houden die nodig zijn om waarde toe te voegen, uitstekende prestaties te behouden en hun professionele vooruitgang te bevorderen .

6.3 Middelen en middelen voor de taakuitoefening

Het Future Connections De Groep verbindt zich ertoe haar leden de middelen en middelen ter beschikking te stellen die nodig en geschikt zijn voor de uitvoering van hun taken.

Onverminderd de verplichte naleving van de specifieke regels en procedures inzake middelen en middelen, verbinden de personen die deel uitmaken van de Groep zich ertoe verantwoord gebruik te maken van de middelen en middelen die hun ter beschikking worden gesteld, en deze uitsluitend aan te wenden voor activiteiten in het belang van de bedrijf. Dat wil zeggen dat dergelijke middelen en middelen niet voor privédoeleinden zullen worden gebruikt of aangewend.

Het gebruik van apparatuur, systemen en software die de Groep ter beschikking stelt aan de leden voor de uitvoering van hun taken, inclusief de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en te werken op het internet, moet voldoen aan veiligheids- en efficiëntiecriteria, met uitsluiting van elk gebruik, actie of computerfunctie die onwettig is of in strijd is met de regels of instructies van het bedrijf. Met andere woorden, het is niet toegestaan ​​om de apparatuur te gebruiken voor computerprogramma's of applicaties waarvan het gebruik illegaal is en die het imago of de reputatie van de Groep kunnen schaden, of om illegale of aanstootgevende inhoud te openen, te downloaden of te verspreiden.

6.4 Combinatie van privé-, gezins- en beroepsleven

Het Future Connections De Groep moedigt en bevordert de verzoening tussen het professionele en persoonlijke leven van al haar leden, aangezien het de noodzaak en het belang erkent van het handhaven van een evenwicht tussen werk en privéleven in het voordeel van de professional, de Groep en de klant.
In die zin zet de Groep zich in voor de implementatie van al die maatregelen die een doeltreffend evenwicht tussen werk en privéleven kunnen bereiken, zoals de invoering van telewerken.

6.5 Mensenrechten: gelijkheid en non-discriminatie, waardigheid, integriteit en privacy

Het Future Connections Group omarmt volledig een beleid van respect voor de mensenrechten. De groep is in het bijzonder tegen kinderarbeid en dwangarbeid, en zet zich in om alle mensen met waardigheid en respect te behandelen, en om discriminatie in alle omstandigheden te voorkomen.

Future Connections zal haar verloningsbeleid, overwerkbeleid, sociale uitkeringenbeleid en vakantiebeleid baseren op de toepasselijke wetgeving, onverminderd eventuele verbeteringen die zij eventueel wenst door te voeren ter verbetering van het welzijn van haar werknemers en haar concurrentiepositie als employer brand.

De Groep staat of tolereert geen discriminatie op basis van geslacht, ras, kleur, nationaliteit, sociale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ideologie, politieke opvattingen, religie of enige andere persoonlijke, fysieke of sociale toestand van haar leden, en promoot gelijke kansen.

De Groep bevordert met name de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en verwerpt elke uiting van intimidatie, machtsmisbruik, geweld of ander gedrag dat een intimiderende of aanstootgevende werkomgeving creëert voor de rechten van haar leden, ongeacht de vorm van meningsuiting. Op basis hiervan heeft de Groep een plan ter voorkoming van intimidatie goedgekeurd.

Alle groepsleden zetten zich in voor het behoud van een werkomgeving die persoonlijke waardigheid en vrijheid respecteert. Evenzo zullen relaties tussen leden van de Groep en externe bedrijven of medewerkers gebaseerd zijn op professioneel respect en wederzijdse samenwerking.

6.6 Arbeidsrechten: gezondheid en veiligheid

De doelstellingen van de Future Connections Groep op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn:

  • het voorkomen van incidenten als garantie voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van leden
  • de bevordering van de gezondheid en veiligheid van professionals door het voorkomen van risico's die voortvloeien uit het werk

Op deze manier voldoen alle bedrijven van de Groep aan de Arbo-regelgeving in overeenstemming met de geldende regelgeving in het land. Evenzo zijn alle professionals op de hoogte van en houden ze zich aan de voorschriften voor preventie van beroepsrisico's, waarbij ze ervoor zorgen dat de preventiemaatregelen worden nageleefd die zijn aangenomen voor hun gezondheid en veiligheid in overeenstemming met hun opleiding en instructies van de Groep.

Zo worden leden gedwongen om:

  • bijdragen om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld om de gezondheid en veiligheid van de professionals op het werk te beschermen
  • samenwerken met het betreffende bedrijf om te zorgen voor veilige werkomstandigheden die geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid en veiligheid van de professionals

7. Externe activiteiten

Het verlenen van werk, professionele of academische diensten door werknemers aan bedrijven buiten de Groep, voor eigen rekening of namens anderen, moet vooraf worden goedgekeurd door de Human Resources Management indien deze werkzaamheden verband houden met het bedrijf van Future Connections.

Future Connections respecteert de sociale en openbare activiteiten van haar werknemers, op voorwaarde dat deze hun werk of de reputatie van het bedrijf niet aantasten.

8. Sociale netwerken, blogs en andere communicatiemedia

Future Connections begrijpt het gebruik van sociale netwerken als een institutioneel communicatiemiddel dat, in lijn met de strategie en doelstellingen van de Groep, kan bijdragen tot het versterken van de identiteit en de bedrijfscultuur van de organisatie, alsook om de Groep bekendheid te geven in de omgeving waarin zij actief is.

Het is een misbruik van computersystemen en -middelen (en daarom uitdrukkelijk verboden) om via sociale netwerken en media informatie te verspreiden, verklaringen af ​​te leggen of afbeeldingen te tonen die onvoorzichtig, ontoereikend, ongepast, beledigend, discriminerend, lasterlijk of op enigerlei wijze het prestige en de reputatie van de Groep, haar professionals, haar klanten of derden aantasten.

9. Vertrouwelijke informatie

9.1 Informatietransparantie en privacybeleid

Future Connections Group beschouwt het verzamelen en correct gebruiken van informatie als een concurrentievoordeel. Dientengevolge, de administratie en management van informatie moet verantwoord, veilig, objectief en in overeenstemming met de huidige wetgeving zijn.

Zoals alle bedrijven genereert de Groep in de loop van haar activiteiten waardevolle gereserveerde of vertrouwelijke technische en commerciële informatie waarvan openbaarmaking haar belangen, die van haar klanten en leveranciers of haar activiteiten op de markt zou kunnen schaden. De Groep verbindt zich ertoe om op een duidelijke en redelijke manier de identificatie, behandeling en bescherming van haar gereserveerde, vertrouwelijke of geheime informatie te reguleren. Met name de Spaanse dochteronderneming van de Groep is gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging Management Systeem gebaseerd op UNE-EN ISO-27001:2017. Alle ontvangers van de Gedragscode die in dienst zijn van de Spaanse dochteronderneming en gevestigd zijn in Spanje, moeten de bepalingen van dit systeem kennen en naleven.

9.2 Behandeling van informatie

De informatie die door de leden van de Groep wordt behandeld, moet nauwkeurig, waarheidsgetrouw en duidelijk worden behandeld en geregistreerd. In het bijzonder moeten alle economische transacties, alle uitgevoerde operaties en alle gemaakte inkomsten en uitgaven duidelijk en nauwkeurig worden weergegeven in de bijbehorende boekhouding, in overeenstemming met de boekhoud- en contractprocedures.
Bovendien moet elk bedrijf van de Groep zijn informatie bewaren, de verspreiding ervan naar andere leden waar nodig met de nodige transparantie vergemakkelijken en beschikbaar stellen aan de kennis management systemen die hiervoor zijn opgezet om de management van activiteiten en de ontwikkeling van mensen te bevorderen.

9.3 Omgang met vertrouwelijke informatie

Professionals hebben de verplichting om de binnen de Groep gegenereerde informatie en kennis te beschermen, hetzij door eigendom, hetzij door verplichting tot bewaring van dergelijke informatie.

Personeelsleden onthouden zich van het gebruik van gegevens, informatie of documenten die zij tijdens de uitoefening van hun professionele taken hebben verkregen. Ze mogen geen informatie doorgeven aan derden, behalve in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, interne regelgeving of wanneer ze hiertoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd. Evenmin mogen zij gegevens, informatie of documenten van vertrouwelijke aard van een derde partij gebruiken zonder hun schriftelijke toestemming.
De personeelsleden verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren en alle gegevens, inlichtingen of documenten die zij tijdens de uitoefening van hun functie verkrijgen, te gebruiken in overeenstemming met het interne reglement terzake.

In het algemeen geldt dat, tenzij anders aangegeven, de informatie waartoe zij toegang hebben, als vertrouwelijk moet worden beschouwd en alleen mag worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verkregen.

De personeelsleden mogen de informatie niet dupliceren, reproduceren of op een andere manier gebruiken dan nodig is voor de uitoefening van hun functie.  

De geheimhoudingsplicht blijft van kracht na de beëindiging van hun opdracht en omvat de verplichting om al het materiaal met betrekking tot de Groep dat in hun bezit was op het moment van contractbeëindiging, terug te geven.

9.4 Gegevensbescherming

Het Future Connections Group respecteert de persoonlijke en familiale privacy van alle personen, zowel werknemers als anderen, tot wiens gegevens zij toegang heeft. Toestemmingen voor het gebruik van dergelijke gegevens moeten een antwoord zijn op specifieke en gerechtvaardigde verzoeken. Professionals moeten zich strikt houden aan de interne en externe regels die zijn opgesteld om de juiste behandeling van informatie en gegevens die door derden aan het bedrijf worden verstrekt, te waarborgen.

Al het personeel moet de vereiste toestemmingen en autorisaties verkrijgen voor het verzamelen van persoonsgegevens van klanten, werknemers, leveranciers of enige persoon of entiteit waarmee een contractuele of andere relatie bestaat. Het personeel moet zich er ook toe verbinden de gegevens te gebruiken in overeenstemming met het door de verlener van dergelijke toestemming toegestane doel.

Evenzo moeten alle interne procedures die zijn geïmplementeerd voor de opslag, bewaring en toegang van gegevens die bedoeld zijn om de verschillende beveiligingsniveaus te waarborgen die vereist zijn volgens de aard van de gegevens, bekend zijn en worden gerespecteerd.

Alle professionals zullen elk incident met betrekking tot de vertrouwelijkheid van informatie of de bescherming van persoonsgegevens aan hun leidinggevende melden.

10. Intellectuele en industriële eigendom

Future Connections bezit de eigendom en de rechten om software en computersystemen, licenties, merken, knowhow en andere werken en rechten te gebruiken en te exploiteren die het heeft verworven of ontwikkeld als gevolg van zijn professionele activiteit of die van derden.

Alle personen verbonden aan Future Connections moet de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Groep en van derden respecteren en behouden. Materiaal beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten mag niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, gedistribueerd, geüpload, gedownload of gehost zonder de juiste autorisaties. Bij twijfel over de beschikbaarheid van een bepaald element dat wordt beschermd door de regelgeving inzake intellectuele of industriële eigendom, moet de juridische afdeling van het relevante lid van de groep worden geraadpleegd.

11. Concurrentie

Future Connections verbindt zich ertoe eerlijk te concurreren en vrije concurrentie te bevorderen.
Evenzo zal de informatie die zij van haar concurrenten zal verkrijgen, worden gebruikt in het kader van de wet.

12. Belangenverstrengeling

Een belangenconflict ontstaat wanneer de persoonlijke belangen van professionals direct of indirect strijdig zijn met de belangen van de Groep, de vervulling van hun professionele taken en verantwoordelijkheden belemmeren, of hen persoonlijk betrekken bij een transactie of economische operatie van de Groep. Personeelsleden moeten daarom situaties vermijden die aanleiding geven tot belangenverstrengeling.

In situaties waarin er twijfel kan zijn, moeten de professionals hun leidinggevende en de Human Resources informeren Management van de vennootschap waartoe zij behoren en vermijden een beslissing te nemen die hen zou kunnen doen vermoeden dat zij tegen de belangen van de vennootschap hebben gehandeld.

Onverminderd de bepalingen van specifieke clausules in elk contract, mag geen enkele professional binnen de Groep diensten verlenen aan een ander concurrerend bedrijf als dit aanleiding geeft tot een belangenconflict.

13. Milieubescherming

Het Future Connections De Groep is zich volledig bewust van het belang van het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu.

Daartoe bevordert het recycling en de implementatie van papierloos beleid met als belangrijkste voordeel het respect en de bescherming van het milieu en, als secundair voordeel, het gemak van het vinden, opslaan en delen van elk bestand, de verhoging van de productiviteit en de verlaging van de aanschafkosten van papier en opbergmeubels.

14. Preventie van fraude en corruptie

De leden van de Groep baseren hun relatie met al het externe personeel op de principes van integriteit, professionaliteit en transparantie en verbinden zich ertoe frauduleus of corrupt gedrag te vermijden en te voorkomen.

Op basis hiervan hebben alle leden van de Future Connections De Groep mag geen geschenken of voordelen accepteren of geven in het kader van hun zakelijke activiteiten, behalve wanneer het een zakelijke gunst betreft die als gebruikelijk wordt beschouwd in overeenstemming met sociale gebruiken. Geschenken of entertainment zijn niet acceptabel als ze de professionaliteit of onafhankelijkheid kunnen aantasten, of zelfs de professionele besluitvorming kunnen beïnvloeden, met name als het gaat om het verkrijgen van een onrechtmatig voordeel van overheidsfunctionarissen, autoriteiten, politieke partijen, leveranciers of personeel van andere bedrijven.

Evenmin mogen beroepsbeoefenaars, direct of via een tussenpersoon, ongerechtvaardigde voordelen of voordelen aanbieden of verlenen of vragen of aanvaarden met het directe of indirecte doel om een ​​voordeel, heden of toekomst, te verkrijgen voor de organisatie, voor zichzelf of voor een derde partij . In het bijzonder mogen zij geen enkele vorm van steekpenningen of commissies geven of ontvangen van enige andere partij, zoals overheidsfunctionarissen, personeel van andere bedrijven, politieke partijen, autoriteiten, klanten, leveranciers en leveranciers. Daden van omkoping, die uitdrukkelijk verboden zijn, omvatten het aanbieden of beloven, direct of indirect, van enige vorm van ongepast voordeel.

15. Professionele relaties

15.1 Medewerkers

Het gedrag van de medewerkers van de Groep moet in overeenstemming zijn met de principes van professionaliteit en integriteit, evenals met deze Gedragscode en de ethische waarden die worden beschreven in punt 4.3., evenals met eventuele aanvullende teksten.

Professioneel gedrag verwijst naar een ijverig, verantwoordelijk, efficiënt gedrag, gericht op kwaliteit, uitmuntendheid en innovation binnen het eigen bevoegdheidsgebied.

Evenzo verwijst gedrag op basis van integriteit naar eerlijk, loyaal, eerlijk, te goeder trouw en in overeenstemming met de belangen en waarden van de Groep.

15.2 klanten

Het Future Connections De Groep zal haar dienstencontracten duidelijk en eenvoudig opstellen zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn door haar klanten, vooral wat betreft tariefplannen en betalingsformules.

Future Connections medewerkers vermijden elke vorm van beïnvloeding door klanten die hun onpartijdigheid en professionele objectiviteit kan aantasten.

15.3-partners

Future Connections is een groep van bedrijven waarvan de houdstermaatschappij is Future Connections Holding BV en de verschillende dochterondernemingen zijn gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, waar zij hun activiteiten uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving van het land waarin zij actief zijn.

De status van partner van Future Connections Holding, BV wordt verworven na een strikt en rigoureus proces van analyse en evaluatie van de professionele verdiensten van de kandidaten.

De informatie die aan de partners wordt doorgegeven, zal objectief, transparant, waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn en de situatie van de Groep adequaat weergeven. Deze stelregel wordt op bijzonder nauwgezette wijze nageleefd met betrekking tot financiële informatie.

15.4 Leveranciers en partners

Het Future Connections De Groep zal selectieprocessen voor leveranciers en partners uitvoeren in overeenstemming met criteria van transparantie, gelijke kansen en objectiviteit.

De bedrijven van de Groep vermijden elke vorm van invloed van leveranciers en medewerkers die hun onpartijdigheid en professionele objectiviteit kunnen aantasten.

15.5 Overheidsinstanties

De relaties van de bedrijven van de Groep met overheidsdiensten worden beheerst door de beginselen van wettigheid, samenwerking, transparantie, professionaliteit en goede trouw.

Future Connections zal zich houden aan de administratieve of gerechtelijke beslissingen die in elk geval worden genomen en behoudt het recht om in beroep te gaan in het geval dat wordt geoordeeld dat deze beslissingen niet in overeenstemming zijn met de wet.

16. communicatie

Bij overtredingen of onregelmatigheden met betrekking tot de naleving van de regels van deze Gedragscode dienen dergelijke overtredingen binnen 48 uur na constatering daarvan te worden gemeld aan de direct leidinggevende en aan de directeur Personeelszaken.

Alle informatie met betrekking tot de management van de ontvangen klachten wordt vertrouwelijk behandeld en beheerd door de afdeling Human Resources. Niemand mag op welke manier dan ook represailles nemen tegen personen die te goeder trouw schendingen hebben gemeld.

Niettegenstaande het voorgaande, Future Connections kan deze informatie verstrekken aan die administratieve of gerechtelijke autoriteiten die deze nodig hebben als gevolg van een procedure die voortvloeit uit het doel van de management van de overtreding, altijd in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

17. Disciplinair regime

Als een inbreuk op de Gedragscode of enige andere interne of externe regelgeving wordt vastgesteld door een persoon die verbonden is met de Groep, moet het gedrag worden onderzocht en moet de mogelijkheid worden beoordeeld om passende maatregelen te nemen om

  • straf het gedrag
  • voorkomen dat het zich herhaalt
  • herstellen van de veroorzaakte schade

Indien de feiten strafrechtelijke betekenis hebben, zullen de nodige maatregelen worden genomen opdat de feiten en alle bewijsstukken die deze accrediteren zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de Rechtspleging worden gebracht.

Voor de goedkeuring van de bovenstaande beslissingen kan de Groep het interne of externe juridische advies inwinnen dat zij nodig acht.

In alle gevallen zijn de rechten op:

  • het vermoeden van onschuld
  • op de hoogte worden gebracht van de beschuldiging die tegen hem/haar is ingebracht
  • een adequate verdediging

worden gerespecteerd.

18. Goedkeuring, verspreiding en wijziging

Deze Gedragscode is goedgekeurd door de Management Lichaam van de Future Connections Groep en door de Algemene Vergadering van Future Connections.

Deze Gedragscode, die moet worden nageleefd, is gecommuniceerd aan alle leden van Future Connections per e-mail wordt het onderhouden op het corporate intranet en op de website https://futureconnections.com/.

Alle professionals van de Groep, nu en in de toekomst, accepteren de waarden, principes, normen en gedragsrichtlijnen die in deze Code worden uiteengezet. Niemand, ongeacht zijn functie, mag een lid van de Groep vragen de bepalingen van deze Gedragscode te schenden. Als een lid een bevel krijgt van een leidinggevende dat in strijd is met de Gedragscode, dient hij/zij dit te melden via de afdeling Personeelszaken.

Deze beginselverklaring zal periodiek worden bijgewerkt, waarbij alle voorstellen worden overgenomen die waarschijnlijk in dit document zullen worden opgenomen.
De wijziging van deze Gedragscode valt onder de verantwoordelijkheid van de afdelingen Human Resources en Juridische Zaken van Future Connections.